Is afwijking van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) mogelijk?

Per 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ingevoerd. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, zie . Op grond van de Wet DBA kan de opdrachtgever een naheffing voor loonheffingen worden opgelegd als de Belastingdienst van oordeel is dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Kunnen partijen hiervan afwijkende afspraken maken? Het antwoord op die vraag is: ja, deels.

Risico van loonheffingen

In het VAR-tijdperk lag het risico voor de financiële gevolgen als een arbeidsovereenkomst door de Belastingdienst werd aangenomen bij de zzp-er / opdrachtnemer. Het doel van de Wet DBA is de fiscale gevolgen van schijnzelfstandigheid bij de opdrachtgever/werkgever neer te kunnen leggen. Vanaf 1 mei 2016 kan voor opdrachtgevers geen onvoorwaardelijke vrijwaring meer gelden voor het afdragen van loonheffingen, als niet met een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt. De meeste opdrachtgevers zullen het risico van naheffingen en boetes bij de opdrachtnemer willen leggen. Contractueel kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat als door de Belastingdienst (alsnog) een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, de naheffingen en boetes van de Belastingdienst op de opdrachtnemer worden verhaald. De Wet DBA verbiedt dat niet. Daarbij geldt wel een uitzondering.

Gedeeltelijk verhaalsverbod

Niet alle loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) kunnen op de voormalig opdrachtnemer worden verhaald. Voor een deel van deze loonheffingen geldt een wettelijk verbod tot verhaal op een ‘werknemer’.

Verhaalsverbod voor premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet

Het verhaalsverbod geldt voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Een beding dat in strijd is met dit verbod, is nietig.

Geen verhaalsverbod voor loonbelasting en premie volksverzekeringen

Er geldt geen wettelijk verhaalsverbod op een ‘werknemer’ voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever is voor dit deel van de loonheffingen inhoudingsplichtig. De werknemer is de belasting- en premieplichtige.

Overeenkomsten controleren

Het is verstandig uw overeenkomsten te checken, om te voorkomen dat in strijd met het verhaalsverbod wordt gehandeld. Mogelijk moeten de overeenkomsten op dit punt worden aangepast. Als in de bepalingen een algemene vrijwaring en/of mogelijkheid tot verhaal is opgenomen, is het raadzaam op te nemen dat deze mogelijkheden niet gelden als de wet dit niet toestaat.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met .