Certificering van aandelen in de BV en het (wettelijk) pandrecht

Bij certificering van aandelen in de BV speelt de al dan niet toekenning van vergaderrecht een rol. In zijn bijdrage in 2016-5 stelt het certificaat van aandeel met flexibel vergaderrecht centraal. Hij bespreekt de statutaire regeling waarbij aan het bestuur of een ander orgaan van de vennootschap de bevoegdheid is toegekend het vergaderrecht aan certificaten toe te kennen en te ontnemen. Rogier draagt oplossingen en handvatten aan om knelpunten in dit kader in de praktijk te verhelpen. Daarnaast stelt hij de vraag aan de orde of het mogelijk is een certificaat van aandeel met vergaderrecht, maar zonder wettelijk pandrecht ex art. 3:259 BW, te creëren. En zo ja, of aan dit certificaat van aandeel desgewenst een gewoon pandrecht kan worden toegekend.

Lees het artikel van .