De herstructureringsdeskundige onder de WHOA procedure

Op 1 januari 2021 is de faillissementswet uitgebreid met een nieuwe wet: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort de ‘WHOA’. Op basis van de WHOA wordt een akkoord aangeboden aan schuldeisers en aandeelhouders van een schuldenaar. Indien een meerderheid van de schuldeisers het akkoord aanneemt, kan het akkoord vervolgens gehomologeerd worden door de rechtbank. Door de homologatie, wordt deze bindend voor álle schuldeisers. Dus ook de tegenstemmende schuldeisers. Voorheen kon homologatie van een akkoord alleen in een faillissement of tijdens surseance. Nu kan dit dus ook buiten faillissement. Hierdoor zorgt de WHOA ervoor dat het saneren van schulden buiten een faillissement gemakkelijker is geworden. Bij een succesvolle toepassing van een WHOA akkoord, kan een faillissement worden voorkomen en de onderneming worden gecontinueerd. Zeker in deze huidige tijd – waar veel levensvatbare bedrijven financiële problemen ondervinden – is deze nieuwe wet een welkome aanvulling om schulden te saneren.

Met de introductie van de WHOA is ook een nieuw figuur in het leven geroepen: de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige kenden we tot de invoering van de WHOA nog niet. De rol van de herstructureringsdeskundige – waar weinig over in de wet staat geregeld – krijgt steeds meer vorm dankzij rechterlijke uitspraken. Hieronder leg ik de procedure van de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige uit en ga ik in op de rol van deze nieuwe insolventiefunctionaris.

Procedure
Een herstructureringsdeskundige wordt op verzoek van de schuldenaar of de schuldeisers aangewezen door de rechtbank. Bij dit verzoek moeten minimaal twee en maximaal drie kandidaten voorgedragen worden. Daarbij moeten de offertes over de kosten die de kandidaten hebben uitgebracht, worden overgelegd. Als er geen geschikte kandidaten voorgedragen zijn, kan de rechtbank – zo blijkt uit een – zelf het initiatief nemen om een kandidaat te benaderen. De rechtbank wijst een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige alleen toe als aannemelijk is dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend met de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de schuldenaar het verzoek zelf indient of het verzoek wordt gesteund door een meerderheid van de schuldeisers.

Rol
De rol van de herstructureringsdeskundige houdt kort gezegd in het voorbereiden en het aanbieden van het akkoord, en zo nodig het treffen van voorzieningen. Het WHOA akkoord kan overigens ook worden voorbereid en aangeboden door een schuldenaar. De aanwijzing van een herstructureringsdeskundige is niet vereist. Een herstructureringsdeskundige zal vaak aangewezen worden in het geval dat de WHOA procedure is gestart door een schuldeiser of in het geval de bestuurders weerstand verwachten bij het aan te bieden akkoord.

De herstructureringsdeskundige kan worden gezien als een “bruggenbouwer”, als het spreekwoordelijke “oliemannetje” dat ten dienste staat van het tot stand te brengen van een akkoord. De herstructureringsdeskundige staat niet ten dienste van een of meerdere partijen. Een herstructureringsdeskundige moet daarom onpartijdig en onafhankelijk zijn. Dat betekent dat de herstructureringsdeskundige het bedrijf niet mag kennen. Verder moet hij zijn taak doeltreffend uitvoeren. De herstructureringsdeskundige moet beschikken over de vereiste noodzakelijke kennis van financiën en insolventierecht en ervaring hebben in herstructureringen. Deze taakomschrijving blijkt ook uit een recente .

Overigens houdt de rol van een herstructureringsdeskundige niet in het op orde krijgen van de administratie van de onderneming of een schuldenaar te helpen om een onderneming op de rit te krijgen. Deze taken liggen op de weg van een .

Met bovengenoemde uitspraken heeft de rechtbank meer vorm gegeven aan de rol van de herstructureringsdeskundige. De rol van de herstructureringsdeskundige zal naar verwachting door de rechtspraak nog verder worden uitgekristalliseerd.

Wilt u meer weten over de WHOA en de herstructureringsdeskundige, dan kunt u contact opnemen met Laurien Martens: via +31 70 311 07 11 of