Kroniek Vennootschapsrecht 2021

Lisette van der Gun en Rogier Wolf schreven voor het Advocatenblad de Kroniek Vennootschapsrecht. Daarin bespreken zij de rechtspraak en wetgeving op het gebied van het vennootschapsrecht uit de periode van medio april 2020 tot en met medio april 2021.

In het eerste deel lichten zij enkele noemenswaardige uitspraken toe. Aan de orde komt jurisprudentie over nietige en vernietigbare besluiten, stuiting van verjaring van een vordering op een vof en haar vennoten, toerekening van wetenschap in het kader van verjaring, de ontheffing van een OK-bestuurder uit zijn functie, de prijsvaststelling bij een uitkoopregeling, een tijdig ingesteld cassatieberoep tegen door de OK getroffen voorzieningen en loyaliteitsaandelen.

In het tweede deel gaan zij in op de actuele stand van zaken op wetgevingsgebied, namelijk de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, het UBO-register, het Centraal Aandeelhoudersregister, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de Wet inroepen bedenktijd voor bestuur beursvennootschap, de evenwichtiger verhouding man-vrouw in bestuur en rvc, het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen, het voorontwerp wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidsvereisten en de BVm.

om de Kroniek te lezen.