Bas Steins Bisschop reageert op herziening Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 11 februari 2016 voorstellen gepresenteerd om de Nederlandse Corporate Governance Code te herzien. De Commissie heeft een algemene uitnodiging gedaan om op deze voorstellen te reageren. Het doel daarvan is om een publiek debat te stimuleren en voor het eind van het jaar aan het kabinet een voorstel voor een herziene code te doen. De nieuwe code zou vanaf 1 januari 2017 moeten gelden.

De huidige code is in 2003 door de Commissie Tabaksblat vastgesteld. In december 2008 is deze code door de Commissie Frijns herzien. De code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en wordt vaak voor de overige ondernemingen als bindend gezien. De code beoogt goed bestuur van ondernemingen te bevorderen. Misbruik van vennootschappen moet worden bestreden. Goed bestuur en toezicht moeten leiden tot vermindering van risico’s. Het vertrouwen in de markt en de financiële instellingen moet worden hersteld.

Door de ontwikkelingen vanaf 2008 is het wenselijk de code te actualiseren en te herzien. De Monitoring Commissie heeft deze taak aangepakt door zeven thema’s te formuleren. Deze thema’s vormen de basis voor het voorstel van een nieuwe code. In dat voorstel zijn veel en grote wijzigingen ten opzichte van de huidige code opgenomen.

De nieuwe code zal een breed bereik hebben. Het is daarom van belang dat (beurs)vennootschappen commentaar op het voorstel geven. Ook vanuit de wetenschap en de beroepsuitoefening wordt deelgenomen aan het publieke debat. Vanuit deze verschillende ooghoeken heeft Bas Steins Bisschop gereageerd op de uitnodiging van de Monitoring Commissie.

Zijn reactie is te lezen.