Nieuwe wet: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. De nieuwe wet verduidelijkt de regeling voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van deze rechtspersonen worden duidelijker in de wet opgenomen. De wet sluit aan bij de al bestaande regels voor de NV en BV.

De belangrijkste wijzigingen voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en
stichtingen zijn:

 • Deze rechtspersonen krijgen een wettelijke basis voor het instellen van een raad van
  commissarissen.
 • Het wordt voor alle rechtspersonen mogelijk een monistisch bestuur in te stellen (one tier
  board). In een monistisch bestuur zitten uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Er is
  geen aparte raad van commissarissen.
 • Voor alle rechtspersonen gaan dezelfde regels voor tegenstrijdig belang gelden: een
  bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang mag niet deelnemen aan de
  beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. Een bestuurder blijft in dat geval wel
  vertegenwoordigingsbevoegd.
 • Bestuurders en toezichthouders van deze rechtspersonen kunnen in faillissement
  aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijke taakvervulling.
 • Er komen regels over meervoudig stemrecht van bestuurders en commissarissen van deze
  rechtspersonen. Net als bij de NV en de BV kan een bestuurder of commissaris niet meer
  stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen samen.
 • Deze rechtspersonen worden verplicht belet- en ontstentenisregels in de statuten op te
  nemen. De statuten moeten aangeven hoe in het bestuur of toezicht wordt voorzien als alle
  bestuurders of alle commissarissen tijdelijk (belet) of definitief (ontstentenis) verhinderd zijn
  hun taken te vervullen.
 • De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om bestuurders en commissarissen van een
  stichting te ontslaan als daarom wordt verzocht door het Openbaar Ministerie of een
  belanghebbende. Ontslag wordt mogelijk op grond van taakverwaarlozing of andere
  gewichtige redenen of wegens een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor in
  functie blijven niet langer kan worden geduld.